رینگ سنتر

رینگ سنتر

 

در قالب های تزریق ، مواد بعد از ذوب شدن با فشار توسط نازل تزریق وارد قالب می گردد. روی قالب قطعه ای نسب می گردد به نما

رینگ سنتر کننده که مسیر نازل به قالب را فیکس می کند تا دقیقا نازل سر ورودی قالب قرار بگیرد  و حدالامکان هم جلوی ضایعات

مواد گرفته شود و هم مواد با فشار بیشتری تزریق گردد.

محصولات مرتبط