پین کج

پین کج

 

قالب های پیچیده کشویی دار از راهنماهایی استفاده می کنند که خط روغن ندارند و برای باز کردن و بستن کشویی قالب استفاده می کنند

را پین کج می گویند. زمانی که قالب بسته میشود و آماده تزریق است کشویی های شما توسط پین کج بسته میشود و بالعکس زمانی که

قالب برای خروج قطعه کار باز میشود  کشویی های شما توسط پین کج باز میگردد. 

محصولات مرتبط