بوش

بوش

 

تمامی قالب ها از دو سطح جدایش , نری و مادگی تشکیل می شوند که این دوسطح در تیراژ هزاران ضرب باید در یک رفرنس قرار

بگیرند که میل راهنما و بوش این امکان را برای قالب ساز فراهم می کنند. برای داشتن محصول خوب و دقیق تلورانس میل و بوش

حداکثر 0.05 باید باشد. پس نتیجه میگیریم میل راهنما P و میل راهنما T و بوش نقش بسیار مهمی در قالب ایفا می کنند.

محصولات مرتبط