میل راهنما T

میل راهنما T

تمامی قالب ها از دو سطح جدایش , نری و مادگی تشکیل می شوند که این دوسطح در تیراژ هزاران ضرب باید در یک رفرنس قرار
بگیرند که میل راهنما و بوش این امکان را برای قالب ساز فراهم می کنند. برای داشتن محصول خوب و دقیق تلورانس میل و بوش
حداکثر 0.05 باید باشد. پس نتیجه میگیریم میل راهنما P و میل راهنما T و بوش نقش بسیار مهمی در قالب ایفا می کنند.
محصولات مرتبط